Algemene voorwaarden

Alles duidelijk en helder

Bij Dore staan authenticiteit en transparantie centraal. Bij de kernwaarden horen natuurlijk ook duidelijke voorwaarden voor jou als klant!

Algemene voorwaarden

Alles duidelijk en helder

Bij Dore staan authenticiteit en transparantie centraal. Bij de kernwaarden horen natuurlijk ook duidelijke voorwaarden voor jou als klant!

1. Identiteit Ondernemer

Dore Rooibos Cosmetics V.O.F
Prins Hendrikstraat 181
4835 PN Breda
www.dorerooiboscosmetics.com
Email: teamdore@dorerooiboscosmetics.com
KvK: 65491971
BTW: NL856133966B01

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte of aanbod van de ondernemer en op elke koop op afstand tussen ondernemer en consument.

3. Leveringstermijn

 1. De ondernemer levert de geaccepteerde bestelling uiterlijk binnen dertig dagen, tenzij een andere levertijd overeen is gekomen.

4. Betaling en uitvoering

 1. De consument heeft de verplichting om het factuurbedrag uiterlijk binnen veertien dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te voldoen.
 2. Alle kosten die de Opdrachtnemer moet maken ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5. Herroepingsrecht producten

 1. Bij de koop van een product mag de consument de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden binnen veertien dagen. Deze termijn begint de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.
 2. De consument mag datgene doen dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan zijn verwachtingen. De consument dient daarbij zorgvuldig met het product en de bijgeleverde verpakking om te gaan.
 3. Schade aan het product dat is ontstaan doordat de consument onzorgvuldig met het product is omgegaan zoals bedoeld in lid 2, komt voor rekening van de consument.
 4. Als de consument het product terug wil sturen, dient hij dit binnen veertien dagen aan de ondernemer te laten weten op een manier zoals de ondernemer heeft aangegeven. Zodra de retour is gemeld, dient de consument het product binnen de volgende veertien dagen retour te sturen.
 5. In geval van herroeping, dient de consument het product met de bijgeleverde verpakking en alle geleverde toebehoren te retourneren conform de instructies die de ondernemer hierover heeft verstrekt.
 6. De consument betaalt de kosten van de retourzending.
 7. De ondernemer betaalt het volledige factuurbedrag van het geretourneerde product terug aan de consument binnen veertien dagen nadat het product door de ondernemer retour is ontvangen, of de consument een verzendbewijs heeft overlegd.

6. Uitzonderingen herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt expliciet niet voor:

 1. Producten die binnen de herroepingstermijn van veertien dagen bederven.
 2. Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet teruggestuurd mogen worden waarvan de verzegeling na levering van het product is verbroken.

7. Garantie

 1. De consument heeft recht op de wettelijke garantie en een deugdelijk product.
 2. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.
 3. Kennelijke vergissingen binden de ondernemer niet.
 4. De garantie vervalt wanneer:
  • De consument een product zelf heeft aangepast of door derden heeft laten repareren dan wel laten aanpassen.
  • Er sprake is van schade die te wijten is aan onzorgvuldig gebruik door de consument, zoals water- of stootschade.
  • De consument brengt de Ondernemer onmiddellijk na het ontdekken van een gebrek aan het product van het gebrek op de hoogte.

8. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen ondernemer en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank waar de consument zijn woonplaats heeft, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen over of die voortvloeien uit de overeenkomst tussen ondernemer en consument.

Dore Rooibos Cosmetics

Het geschenk van een fluweelzachte huid

Wat is er nu fijner dan een fluweelzachte huid? Stel je voor dat je jezelf of een ander dat gevoel cadeau zou kunnen doen? Een geschenk dat zich elke dag opnieuw doet voelen en plezier geeft? Het kan, met een met liefde samengestelde cadeaubox van Dore. Wist je overigens dat Dore een Afrikaanse meisjesnaam is en “Geschenk” betekent? Hoe toepasselijk! Maak daarom jezelf of iemand anders blij met het heerlijke gevoel van een zachte huid, dankzij de zorgvuldig geselecteerde ingrediënten die elkaar stuk voor stuk aanvullen. Dore huidverzorgingsproducten maken jou en je huid blij, elke dag opnieuw!

Dore Rooibos Cosmetics

Het geschenk van een fluweelzachte huid

Wat is er nu fijner dan een fluweelzachte huid? Stel je voor dat je jezelf of een ander dat gevoel cadeau zou kunnen doen? Een geschenk dat zich elke dag opnieuw doet voelen en plezier geeft? Het kan, met een met liefde samengestelde cadeaubox van Dore. Wist je overigens dat Dore een Afrikaanse meisjesnaam is en “Geschenk” betekent? Hoe toepasselijk! Maak daarom jezelf of iemand anders blij met het heerlijke gevoel van een zachte huid, dankzij de zorgvuldig geselecteerde ingrediënten die elkaar stuk voor stuk aanvullen. Dore huidverzorgingsproducten maken jou en je huid blij, elke dag opnieuw!

0